റേഷൻ അരി വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ.!! രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം |…

Breakfast using Ration Ari : വളരെ രുചികരമായ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം, എണ്ണ ഒട്ടും ചേർക്കാതെ നല്ല സൂപ്പർ പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം…. ആവിയിൽ വെകിക്കുന്ന…