40 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എത്ര കടുവകളെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ? Optical illusion count how many tigers in this photo

Optical illusion count how many tigers in this photo :ഒരു മാന്ത്രികൻ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ മായാജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷനുകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്ല്യൂഷൻ ചിത്രം കാണുന്ന വ്യക്തിയുടെ, മനസ്സിന്റെയും കണ്ണിന്റെയും ഏകോപനവും ഫോക്കസും പരിശോധിക്കുന്നു. 40 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 16 കടുവകളെ കണ്ടെത്തണം എന്നതാണ് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളി. ഇതിൽ അതിശയകരം എന്തെന്നാൽ,

ഈ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 1% പേർക്ക് മാത്രമേ 40 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എല്ലാ കടുവകളെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളോടാണ്, എല്ലാ കടുവകളെയും സ്വയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക, 40 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എല്ലാ കടുവകളെയും കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഇനി എത്രതന്നെയായാലും നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ കടുവകൾ എത്രയെന്ന് കമെന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കടുവകളെ കണ്ടെത്താൻ

optical-illusion-how-many-tigers

എളുപ്പമാണ്. കാരണം അവയെ ചിത്രത്തിൽ വലുതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം വലിയ കടുവകളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇനി, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ വലതുവശത്തുള്ള കുറ്റിക്കാടുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന അടുത്ത കടുവയെ കാണാം. ഇനി, പിന്നിലെ മരങ്ങൾ നോക്കിയാൽ 7 കടുവകളെ ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. ഇനി, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് നീക്കുക. ഇടത് മരത്തിന്റെ തടിയിൽ ഒരു കടുവയുടെ മുദ്രയുണ്ട്, മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കു, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കടുവയെ കാണാം.

40 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 16 കടുവകളെ കണ്ടെത്താനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഈ വെല്ലുവിളിയിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച ഏകോപന കഴിവുള്ള പ്രതിഭയാണ്‌. ഇനി, 40 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 12 കടുവകളെകണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഇടതുഭാഗം നിങ്ങളുടെ വലത് തലച്ചോറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സജീവമായിരിക്കും. അത്തരം ആളുകൾ അവരുടെ ഭാവനയും ദിവാസ്വപ്നവും കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മാറിപ്പോകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് 12 കടുവകളിലും കുറവ് മാത്രമേ കണ്ടെത്താനായുള്ളുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് പ്രോട്ടീൻ ബൂസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്.