അടിവയറ്റില്‍ ടയര്‍ പോലെ കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ഉരുക്കി കളയാനും വയര്‍ കുറയ്ക്കാനും ഈ സമൂതി.!!

357

അടിവയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് ഉരുക്കി കളയാനും വയര്‍ കുറയ്ക്കാനും.. credit: Baiju’s Vlogs

അടിവയറ്റില്‍ ടയര്‍ പോലെ കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ഉരുക്കി കളയാനും വയര്‍ കുറയ്ക്കാനും ഈ സമൂതി.!!